Praca Dania

Informacje o kraju - Dania

Dania - przyjazne państwo!
Dania jest państwem skandynawskim położonym w Europie Północnej. Posiada granicę lądową z Niemcami, od Szwecji oddzielona jest Cieśniną Oresund a Cieśninami Kattegat i Skagerrak od Norwegii. Terytorium obejmuje Półwysep Jutlandzki oraz 405 wysp i wysepek, z których tylko 81 jest zamieszkałych. Klimat jest łagodny, morski, z dużym oddziaływaniem ciepłego prądu morskiego Golfsztrom, ze średnią temperaturą 0° zimą i 17° C latem. Rzadko zdarza się by temperatura latem osiągała 30° C i bardzo rzadko występują zimy, kiedy temperatura spada poniżej -20° C.

Mapa Danii

Ludność Danii
Dania liczy 5,3 milionów ludności, a gęstość zaludnienia wynosi 123 mieszkańców na 1 kilometr kwadratowy. Około 1,4 miliona ludzi mieszka w Kopenhadze i na jej przedmieściach a 0,6 miliona żyje w trzech innych największych miastach, którymi są: Odense na wyspie Fionia (177 tys.), Arhus (270 tys.) oraz Aalborg (152 tys.)

System polityczny Danii
Dania jest najstarszą monarchią w Europie. Od 1849 roku jest monarchią konstytucyjną z systemem parlamentarno-gabinetowym. Głową państwa jest królowa Małgorzata II panująca od 1972 roku. Jednoizbowy parlament Folketing liczy 179 posłów. Izbę wyższą zlikwidowano w 1953 roku. Po dwóch posłów wybieranych jest na Grenlandii i Wyspach Owczych. Obowiązuje proporcjonalny system wyborczy z 2% progiem uzyskanych głosów dla partii politycznych biorących udział w wyborach. Rząd jest formowany przez zwycięską partię polityczną lub koalicję partii politycznych a formalnie powołuje go królowa.

Przemysł w Danii

Standard życia w Danii
Dania jest krajem rozwiniętym gospodarczo o bardzo wysokim standardzie życia. Niezależnie od sposobów obliczania dochodu na głowę mieszkańca kraj ten sytuuje się wśród najbogatszych krajów świata..

Religia
Oficjalnym kościołem państwowym jest duński kościół luterański. Należy do niego około 90% mieszkańców, którzy płacą podatek kościelny.Dania jest krajem tolerancyjnym i przekonania religijne uczestników życia gospodarczego są ich prywatną sprawą i nie wpływają na działalność gospodarczą.

Infrastruktura
Infrastruktura w Danii uważana jest za najbardziej rozwiniętą w świecie a kraj ten według opinii specjalistów posiada najlepszą w Europie sieć dystrybucji. Przesyłki pocztowe docierają do adresatów w ciągu 24 godzin.

Sytuacja gospodarcza Danii
W latach 60-tych i 70-tych Dania dokonała bardzo szybkiej transformacji gospodarki z opartej na rolnictwie na zdominowaną przez przemysł i usługi. Jeszcze w 1955 roku wyroby przemysłowe przynosiły zaledwie 30% wpływów z eksportu. Choć już w 1965 roku wartość eksportu wyrobów przemysłowych była większa niż eksport towarów rolnych, to jeszcze w 1980 r. raport Komisji Europejskiej określał gospodarkę Danii jako bazującą głównie na rolnictwie. Obecnie rolnictwo wytwarza tylko 3,7% wartości dodanej, przemysł 17,5% a sektor usług prawie 80%.

Duńska Gospodarka

Dania jest także jedynym krajem Unii Europejskiej, gdzie stosunki pracy nie są uregulowane przepisami prawa lecz umowami zbiorowymi, zawieranymi między związkami zawodowymi a związkami pracodawców. Warunki pracy wynegocjowane w tych umowach obejmują wszystkich pracowników niezależnie od tego, czy są członkami związków zawodowych, czy nie.

W ostatnim przeglądzie OECD Dania została określona jako kraj prowadzący mało aktywną politykę przemysłową, realizowaną przede wszystkim za pomocą instrumentów horyzontalnych. Konkurencja na rynku wewnętrznym została uznana za niedostateczną, zarówno w sektorze prywatnym, jak i szeregu usług publicznych, głównie z powodu wielu ograniczeń w dostępie do rynku, związanych z silną koncentracją w wielu dziedzinach produkcji, powszechną w Danii sytuacją, że wiele dziedzin gospodarki nie ma szczegółowych uregulowań prawnych, tylko opiera się na przepisach opracowanych przez izby i stowarzyszenia przemysłowe, istniejącą siecią nieformalnych porozumień, silną pozycją organizacji branżowych.

Rolnictwo Danii
Choć Dania już od wielu lat jest krajem zindustrializowanym, to jednak rolnictwo i przemysł z nim związany nadal odgrywają znaczną rolę w gospodarce tego kraju. W Danii użytki rolne obejmują 61,5% powierzchni kraju, na których znajduje się ok. 60 tys. farm (przeciętna pow. 47,1 ha), a przemysł spożywczy zajmuje pierwsze miejsce w gospodarce Danii dostarczając 24,3% produkcji przemysłowej. Duńskie rolnictwo uważane jest za jedno z najbardziej nowoczesnych na świecie. W pełni korzysta ono z możliwości, jakie stwarza Wspólna Polityka Rolna zapewniająca znaczne i stabilne dochody rolnikom. W rolnictwie dominuje hodowla. Produkcja zwierzęca, głównie mięso wieprzowe oraz mleko i jego przetwory to ok. 70% wartości sprzedaży, a produkcja roślinna to pozostałe 30%.

Duńskie Rolnictwo

Przemysł w Danii
Dania jest krajem ubogim w surowce mineralne i w związku z tym rozwój przemysłu, który nastąpił dopiero po II wojnie światowej nie był, w przeciwieństwie do wielu innych krajów uprzemysłowionych, związany z występowaniem konkretnych surowców. Tradycyjne gałęzie przemysłu duńskiego, które rozwinęły się najwcześniej, to te związane z obsługą rolnictwa, rybołówstwa i żeglugi, a także przemysł tekstylny i odzieżowy. Ostatnie lata przyniosły tym przemysłom stagnację, a nawet recesję, podczas gdy dynamicznie rozwijały się przemysły związane z wyspecjalizowanym przetwórstwem (tworzywa sztuczne i metale), wykorzystujące nisze rynkowe, a także wiedzo- i nauko-chłonne, jak specjalne chemikalia i farmaceutyki, elektronika profesjonalna i projekty inżynierskie.

Źródło: Exporter.pl - Dania 2001